Obchodní podmínky

1. Objednávka

Objednávka je platná, pokud má všechny náležitosti dle Obchodního zákoníku, zejména IČO, DIČ, bankovní spojení, adresu a správný název objednatele.

2. Kupní smlouva o dílo

Objednávka potvrzená dodavatelem je ve smyslu obchodního zákoníku chápána jako kupní smlouva. Kupní smlouvu sestavuje prodávající převážně na výrobky dodávané jako zboží bez montáže.
Smlouvu o dílo sestavuje dle dohody prodávající nebo kupující a to na výrobky dodávané včetně montáže.

3. Platnost cen

Ceny v Kč bez DPH jsou platné do doby vyznačené v nabídce, kde je rozhodující datum uzavření kupní smlouvy či smlouvy o dílo nebo přijetí závazné objednávky. Cenové ujednání je možné uzavřít i v cizí měně.
Pokud by došlo v průběhu nabídkového řízení k podstatnému cenovému navýšení materiálu, nebo dalších souvisejících nákladů, vyhrazuje si dodavatel toto zvýšení promítnout do ceny od okamžiku, kdy tyto skutečnosti nastaly, nejpozději však při podpisu smlouvy.
Všechny slevy poskytované dodavatelem jsou platné pouze pro jednotlivý obchodní případ po splnění uvedených podmínek.

4. Určení ceny

Cena zboží je určena dohodou a platí pro odběr z provozovny dodavatele, pokud není uvedeno jinak. Manipulace se zbožím ve skladu dodavatele je zahrnuta v ceně.
Doprava, montáž, pojištění a manipulace v areálu odběratele není zahrnuta v ceně.

5. Doprava

Pokud je zboží ze skladu výrobce k odběrateli dopravováno prostřednictvím veřejného dopravce, je odběratel povinen zboží prohlédnout. V případě poškození, které je při přejímce zjistitelné, je povinen za přítomnosti řidiče sepsat protokol o škodě a nechat jej řidičem potvrdit. Bez tohoto protokolu se na tyto závady nebude vztahovat záruka dodavatele. Pokud odběratel zjistí nekompletnost dodávky nebo poškození, která nebyla patrná při přejímce od dopravce, je povinen o tomto písemně do 3 dnů informovat dodavatele, nejpozději však do 15 dnů od obdržení dodávky.

6. Dodávka

Dodací lhůta uvedená v nabídce bude v rámci možností dodržena, pokud k tomu nebudou naléhavé důvody. Dodací lhůta se může prodlužit z následujících důvodů :
a) vyšší moc jako výpadek proudu, částečná nebo generální stávka a nepředpokladatelné události, které nejsou v moci dodavatele.
b) nedodržení platebních podmínek ze strany odběratele
c) následné upřesňování dodávky odběratelem, technickými změnami vyvolanými odběratelem.

7. Zaplacení

Platby jsou prováděny podle pevně stanovených podmínek ve smlouvě.
Vlastnické právo ke zboží přechází na odběratele až po úplném zaplacení dohodnuté kupní ceny.
Zpravidla je odběratelem výrobci poskytnuta záloha z kupní ceny zboží ve výši 50-70 % před zahájením výroby zboží.
Doplatek do výše kupní ceny zboží je uhrazen nejpozději při expedici zboží. Odběrateli je dána možnost prohlídky zboží u výrobce před úhradou doplatku kupní ceny v dohodnutém termínu.
Slevy, skonta, množstevní rabaty a jiné výhody jsou poskytovány individuálně dle dohody mezi odběratelem a výrobcem.

8. Technická služba

Technická služba je poskytována dodavatelem a to v tomto rozsahu:
a) bezplatné služby : zpracování cenové nabídky a poradenský servis v průběhu cenového řízení, odstraňování vad a seřízení oken v průběhu záruční doby, zaměření otvorů na stavbě po podpisu smlouvy.
b) placené služby : doprava a montáž oken do stavby, demontáž a likvidace starých oken dle dohody, pozáruční opravy oken. Další předem dohodnuté služby.

9. Záruka

Dodavatel poskytuje záruku na jakost výrobků nebo díla v průběhu záruční lhůty, která zpravidla činí 24 resp.60 měsíců po převzetí zboží či díla, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. Dodavatel garantuje, že si předané dílo či zboží uchová po dobu záruční lhůty vzhled a užitné vlastnosti a bude způsobilé k běžnému užívání.
Dodavatel neodpovídá za poškození zboží či díla neodbornou manipulací a úpravou výrobků, vandalizmem, nesprávným zabudováním a užíváním.

10. Spory

Veškeré spory jsou přednostně řešeny jednáním a dohodou za účasti zástupců obou smluvních stran pokud není smluvně stanoveno jinak.

11. Odlišnosti od všeobecných obchodních podmínek

Všechny odlišnosti nebo změny předkládaných obchodních podmínek musí být písemně potvrzeny oběma smluvními stranami a dále akceptovány.
Pokud připomínky k těmto obchodním podmínkám nebudou zahrnuty do smlouvy, považuje dodavatel tyto za potvrzené.